Funeral Ceremonies with Sound Journey

Jag anlitas som borgerlig officiant, främst vid begravningar, där jag får den stora äran att leda avskedsceremonier. Vid borgerliga begravningar finns inga fasta ramar, förutom att ceremonin inte kan äga rum i en kyrka. Som officiant inleder jag ofta ceremonin med en ljudresa genom att använda mina klangskålar. Min röst används för att tona från mitt hjärta, i syfte att nå alla deltagares hjärtan och skapa en djup kontakt med själen.

Att få leda hela begravningsceremonin och inleda med helande ljud som tar människor in i nuet och hjälper dem att känna och vara del av något större är en enorm ära för mig. Mina ceremonier är ofta något okonventionella och fokuserar på att skapa en andlig närvaro snarare än en konvesionell och intellektuell upplevelse.

Jag berättar om den avlidnes livshistoria på ett sätt som familjen känner igen och vid behov inkluderar jag passande musik.

Erfarenhet och stöd

Min erfarenhet av att leda grupper inom yoga, ljudresor och andra andliga upplevelser, tillsammans med min bakgrund inom Psykosyntes, ger mig en solid grund för att skapa en trygg atmosfär under ceremonin. Dessa erfarenheter gör det möjligt för mig att hjälpa alla deltagare att känna sig bekväma och närvarande.

Utöver själva ceremonin är min roll även att stödja de anhöriga under planeringen av begravningsakten. Genom att kombinera mina kunskaper och erfarenheter kan jag erbjuda en helhet som både lugnar och guidar genom denna svåra tid.

Varmt välkommen att kontakta mig.

Funeral Ceremonies with Sound Journey

I am engaged as a civil officiant, primarily for funerals, where I have the great honor of leading farewell ceremonies. In civil funerals, there are no fixed frameworks, except that the ceremony cannot take place in a church.

As an officiant, I often begin the ceremony with a sound journey using my singing bowls. I use my voice to tone from my heart, aiming to reach the hearts of all participants and create a deep connection with the soul.

Leading the entire funeral ceremony and starting with healing sounds that bring people into the present moment, helping them feel and be part of something greater, is an enormous honor for me. My ceremonies are often somewhat unconventional and focus on creating a spiritual presence rather than a conventional and intellectual experience.

I narrate the life story of the deceased in a way that the family recognizes and, if needed, include appropriate music.

Experience and Support

My experience in leading groups in yoga, sound journeys, and other spiritual experiences, combined with my background in Psychosynthesis, provides a solid foundation for creating a safe atmosphere during the ceremony. These experiences enable me to help all participants feel comfortable and present.

Beyond the ceremony itself, my role also involves supporting the bereaved in planning the funeral service. By combining my knowledge and experience, I can offer a comprehensive approach that both calms and guides through this difficult time.

You are warmly welcome to contact me.